خودداری از آبیاری باغات پسته تا مراقبت از طیور در برابر آنفلوانزای پرندگان

سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای پایانی سال

سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای پایانی سال نت واش: خووداری از آبیاری باغات پسته در زمان ظهور گل ها، خودداری از ورود پرنده های وحشی به انبار خوراك طیور به منظور پیشگیری از آنفلوآنزا، مبارزه با علف های هرز مزارع غلات و كلزا، تهویه انبارهای میوه و تنظیم دریچه ها و مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و حلزون ها همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا یكشنبه (۲۴ تا ۲۷ اسفندماه) است.به گزارش نت واش به نقل از ایسنا، توصیه های هواشناسی كشاورزی برای امروز (۲۴ اسفندماه) تا روز یكشنبه (۲۷ اسفندماه) در استان های مختلف كشور و در حوزه های مختلف كشاورزی اعم از زراعت، باغداری، زنبورداری، نوغانداری و شیلات به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:
باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دماییانجام عملیات هرس در باغات میوهانجام عملیات پیش بهاره در درختان دانه دار و هسته دار پیش از متورم شدن جوانه هاانجام عملیات محلول پاشی جهت كنترل كنه گالزا در باغات آلوی آلوده پیش از متورم شدن جوانه ها به جز در در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش پس از گاورو شدن باغاتكوددهی باغات میوه به روش چالكود با استفاده از كودهای شیمیایی و كود حیوانی پوسیده به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و بعد از گاورو شدن اراضیزراعت: مصرف كود شیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم غلات پیش از آغاز بارش در روز جمعهخودداری از آبیاری مزارع به علت وجود بارشمبارزه با سرخرطومی یونجه به جز در در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادمبارزه با علف های هرز مزارع غلات و كلزا به جز در در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادمبارزه با شته مومی كلزا به جز در در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش باد دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دماییزنبورداری: انجام تغذیه مكمل زنبورهاهماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش هااستان اردبیل: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز پنجشنبه به علت بارش پراكنده و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دماییرعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه با استفاده از جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و شكستهغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش پس از گاورو شدن باغاتایجاد قیم برای نهال غرس شدهزراعت: مصرف كود شیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم غلات پیش از آغاز بارش در روز پنجشنبهخودداری از آبیاری مزارع به علت وجود بارشپایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز پنجشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باددامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دماییزنبورداری: انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دماییهماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش هااستان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادكنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دماییاستفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده بعد از گاورور شدن خاكاقدام به سم پاشی پیش بهاره باغات با استفاده از روغن های گیاهی سیتوا پلاس و خودداری از مصرف سموم و روغن های شیمیایی به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادمبارزه با بیماری های درختان میوه پیش از تورم جوانه ها به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادمبارزه با شپشك ها پیش از تورم جوانه ها به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچكشانجام هرس اصولی و سبك درختان در ساعات گرم روزمبارزه با بیماری لكه سیاه سیب پیش از باز شدن جوانه ها به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادمبارزه با آتشك درختان میوه دانه دار پیش از باز شدن جوانه ها به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادزراعت: مصرف كود شیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم غلات پیش از آغاز بارش در روز جمعهخودداری از آبیاری مزارع به علت وجود بارشتسریع در كشت كلزای بهاره حداكثر تا آخر اسفندماهكشت نخود بهاره با استفاده از ارقام محلی و دستگاه عمیق كار پس از آخر بارش و گاورو شدن اراضیسم پاشی مزارع كلزا و گندم در مناطقی كه زمان آن فرا رسیده ضد علف های هرز به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادمبارزه شیمیایی با شته مومی مزارع كلزا به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادبازدید اماكن زمستان گذران شناخته شده سن گندم در مناطق گرم مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه در نقاط گرم تداوم یافته و هم گندم و جو كاران به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادمبارزه با علف های هرز مزارع نخود پائیزه در صورت ضرورت به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش باددامپروری و مرغداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی زنبورداریانجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دماییهماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی به خصوص با حشره كش ها استان مازندران: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادكنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دماییتهویه انبارهای میوه و تنظیم دریچه ها با عنایت به شرایط آب و هواییمصرف مواد آلی در باغات مركبات در خارج از سایه انداز درختاحداث زهكش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مركبات متناسب با شیب زمینادامه هرس سبك درختان مركبات (هسته داران و دانه داران )استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانغرس نهال و ضدعفونی كردن ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچكشوجین دستی یا كنترل شیمیایی مزارع كاهو، باقلا، سیر و غیره به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادمصرف سموم قارچ كش جهت كنترل بیماری لب شتری در درختان هسته دار به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادكنترل شیمیایی باغات مركبات صرفاً با روغن ولك ( در صورت لزوم با سموم كنه كش ) به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادزراعت: مصرف كود شیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم غلات پیش از آغاز بارش در روز جمعهخودداری از آبیاری مزارع به علت وجود بارشانجام زهكشی و مدیریت خروج آب از مزارع كلزا، گندم و سایر محصولات برداشت سبزیجات برگی به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش بارانآماده سازی زمین جهت كاشت برنج و استفاده از بارندگی های اخیر و خزانه گیریآماده سازی زمین جهت كاشت سبزیجات بهاره به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادكنترل زراعی (شخم زمستانه) اراضی شالیزاریدامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دماییجلوگیری از ورود پرندگان آزاد پرواز به داخل انبار و به خصوص سالن های پرورش طیور زنبورداری: انتقال كندوهای زنبور عسل به مزارع كلزا هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش هاشیلات: تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سردآبیاكسیژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هوادهاستان گیلان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید و در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كشزیتون كاران به منظوركاهش جمعیت آفات از قبیل مگس میوه زیتون، پسیل و شپشك سیاه برای سال آتی شخم پای درختان، هرس و روغن پاشی باغات (به جز در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید و در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش باد) بر مبنای سفارش های كارشناسی انجام دهند همینطور نسبت به جمع آوری و امحای شاخ و برگ های آلوده اقدام نمایند.برای مبارزه با راب و حلزون می توانند با نظر كارشناسی اقدامات زیر را انجام دهید: «جمع آوری و مبارزه فیزیكی، تولید موانع فیزیكی مثل خاك اره، تراشه چوب، پوسته برنج، استفاده از تله های آماده، از بین بردن پناهگاه ها و جمع آوری بقایای گیاهی، استفاده از طعمه های غیر سمی، استفاده از طعمه مسموم آماده و سم پاشی به جز در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید و در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش باد»به دلیل افزایش رطوبت هوا طی روزهای اخیر و افزایش احتمال مبتلا شدن به آفات و بیماری های قارچی، مركبات كاران انجام موارد زیر به مركبات كاران سفارش می شود: جداسازی میوه های سالم از ناسالم، استفاده از جعبه های پلاستیكی تمیز، سالم و مناسب جهت حمل و انبار محصول، نگهداری محصول در انبارهای تمیز با تهویه، دما و رطوبت مناسب، هرس شاخه های خشك، آفت زده و شكسته، ضدعفونی محل برش ها و شكاف ها و پارگی ها با تركیبات مسی و پوشاندن آنها با چسب پیوندزراعت: مصرف كودشیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم غلات پیش از آغاز بارش در روز جمعهخودداری از آبیاری مزارع به علت وجود بارشنوغانداری: كشاورزانی كه درختان قدیمی توت دارند می توانند نسبت به كف بر كردن آنها اقدام نمایند.مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و حلزون هادامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دماییزنبورداری: انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دماییهماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش هاشیلات: در صورت معرفی بچه ماهی به استخرها، ضدعفونی بچه ماهی ها با آب نمك ضروری می باشد.ضدعفونی استخرهایی كه ماهی آن صید و برداشت شده با آهك انجام گیرد و تخلیه آب باقیمانده در استخر الزامی است.در صورت وجود بچه ماهی در استخر، با استفاده از طناب كشی از صدمه و هجوم پرندگان ماهی خوار به ماهی ها جلوگیری نمایند.با توجه به سال تنش زا برای آبگیری استخرهای خاكی و كم آبی موجود نسبت به استفاده حداكثر از منابع آبی در دسترس حتی هرز آب ها و غیره برای آبگیری اولیه استخرها اقدام گردد.در ورود آب به داخل استخرهای خاكی برای آبگیری اولیه به جهت عدم ورود ماهیان هرز علاوه بر به كار گیری صافی های شنی از صافی های توری در محل ورود آب هم استفاده گردد و كنترل توری ها هر ۳ تا ۴ ساعت یكبار به جهت كنترل عدم پارگی صورت گیرد.پس از آبگیری استخرها از دادن هرگونه كود در هوای ابری و بارانی خودداری شود.استان گلستان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روز جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید و در روز شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادكنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دماییباغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاك نسبت به ایجاد و ترمیم تشتك پای درختان اقدام نمایند.انجام عملیات هرس و تغذیه در باغات مركبات و زیتونغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كشزراعت: مصرف كودشیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم غلات پیش از آغاز بارش در روز جمعهخودداری از آبیاری مزارع به علت وجود بارشكشاورزان گندم كار و جوكار در صورتی كه اراضی آنها لب شور است از كود سرك سولفات آمونیوم استفاده كنند.كشاورزان در صورت مشكل قلیائیت و یا شوری همراه قلیائیت خاك مزرعه، پیش از آبشویی حتما با كارشناسان مراكز خدمات یا موسسه تحقیقات پنبه كشور مشورت و ماده اصلاح كننده مناسب را مصرف كنند.با توجه به شروع پنجه دهی مزارع گندم و جو در صورت مشاهده علف های هرز( نازك برگ و پهن برگ) در مزارع اقدام به سم پاشی كنند به جز در روز جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید و در روز شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش باددامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دماییزنبورداری: انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دماییهماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش هااستان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادكنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دماییاستفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده پس از گاورو شدن مزارعجمع آوری و معدوم كردن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده بعد از گاورو شدن اراضیغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كشمبارزه مكانیكی با علف های هرز باغات در روز های جمعه و شنبه به بعد به علت بارش بارانمبارزه با بیماری لكه سیاه سیب پیش از باز شدن جوانه ها به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادمبارزه با آتشك درختان میوه دانه دار پیش از باز شدن جوانه ها به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادزراعت: مصرف كودشیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم غلات پیش از آغاز بارش در روز جمعهخودداری از آبیاری مزارع به علت وجود بارشمبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و كلزا به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادمبارزه با آفت شته روسی در مزارع غلات به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش باددامداری و طیور: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به نوسانات دماییزنبورداری: انجام تغذیه مكمل زنبورهاهماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش هااستان های اصفهان و یزد: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در ایام جمعه و شنبه در استان اصفهان و در ایام شنبه و یكشنبه در استان یزد به علت بارش باران و وزش بادكنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دماییمبارزه با بیماری لكه سیاه سیب پیش از باز شدن جوانه ها به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادمبارزه با آتشك درختان میوه دانه دار پیش از باز شدن جوانه ها به جز در ایام جمعه و شنبه به بعد به علت بارش باران و وزش بادغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كشباغداران پسته و انار در زمان ظهور گل (حدوداً از ۱۵ فروردین لغایت ۲۰ اردیبهشت ) از آبیاری خودداری كنند.برای مبارزه با آفت پسیل پسته، به ازای هر درخت دو عدد كارت زرد روی درخت نصب شود.جهت مبارزه با كرم سرشاخه خوار و كرم مغز خوار پسته (زنبور مغز خوار) نسبت به جمع آوری و معدوم كردن پسته ها و سر شاخه های آلوده اقدام نمایند. (سوزاندن یا مدفون كردن زیر خاك)برای مبارزه با كرم گلوگاه انار رعایت بهداشت باغ (جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی و محصولات آفت زده كف باغ و روی درختان) اقدام گردد.تله های فرمونی جهت پایش آفت كرمانیا در درختان پسته نصب شود. همینطور جهت اطلاعات بیشتر با كارشناسان جهاد كشاورزی مشورت شود.باغداران پسته رقم اكبری كه به روغن پاشی و لك اقدام نكرده اند، در صورتی كه هنوز یك هفته به تورم جوانه ها باقیمانده باشد، می توانند برای رفع نیاز سرمایی از روغن پاشی و لك استفاده كنند.زراعت: مصرف كود شیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم غلات پیش از آغاز بارش در روز جمعه در اصفهان و در روز شنبه در یزدخودداری از آبیاری مزارع به علت وجود بارشمبارزه شیمیایی با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و كلزا به جز در ایام جمعه و شنبه در استان اصفهان و در ایام شنبه و یكشنبه در استان یزد به علت بارش باران و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در ایام جمعه و شنبه در استان اصفهان و در ایام شنبه و یكشنبه در استان یزد به علت بارش باران و وزش بادكشت سورگوم، سبزی و صیفی، حبوبات و گیاهان دارویی پس از اتمام بارش و گاورو شدن اراضیدامداری: خودداری از ورود پرنده های وحشی به انبار خوراك طیور با عنایت به وزش باد و به منظور پیشگیری از بروز بیماریهای ویروسی بویژه آنفلوآنزاشیلات: پرورش دهندگان ماهیان گرمابی نسبت به آماده سازی استخر اقدام نمایند.زنبورداری: هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش هااستان های خراسان شمالی و خراسان رضوی: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در ایام شنبه و یكشنبه به علت بارش باران و وزش بادمحافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با عنایت به وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دماییاستفاده از كودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاكغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كشپاكسازی آبراهه ها و كانال های آبیاری در باغاتتهویه وتنظیم دمای انبارهای سیب زمینی وپیاز وجدا سازی غده های ناسالمتمیز كردن پوشش گلخانه ها برای استفاده ازنوربه دلیل وجود ابرناكی در خلال فصل پاییز و زمستانكوددهی به روش چالكود در باغات پس از اتمام بارش و گاورو شدن اراضیزراعت: مصرف كود شیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم قبل غلات از آغاز بارش در روز شنبهخودداری از آبیاری مزارع به علت وجود بارشمبارزه با علف های هرز به جز در ایام شنبه و یكشنبه به علت بارش باران و وزش بادكشت انتظاری حبوبات به جز در ایام شنبه و یكشنبه به علت بارش باراندامداری و طیور: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به نوسانات دماییزنبورداری: هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش هاشیلات: تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به نوسانات دماییمنابع طبیعی: حفظ و ذخیره رطوبت خاك و انجام عملیات مالچ پاشی استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در ایام شنبه و یكشنبه به علت بارش باران و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به كاهش دمامحافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با عنایت به وزش بادجمع آوری و معدوم كردن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلودهخرید نهال های سالم و شناسنامه دار از نهالستان های معتبراستفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به صورت چالكود تا پیش از آغاز بارش در در ایام شنبه و یكشنبه به علت بارش بارانكوددهی پسته به روش چالكودغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كشزراعت: مصرف كودشیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم غلات پیش از آغاز بارشخودداری از آبیاری مزارع به علت وجود بارشكشاورزانی كه قصد كشت بهاره دانه های روغنی اعم از كلزا، گلرنگ، كشتهای زیر پلاستیك و غیره دارند نسبت به آماده سازی زمین اقدام نمایند.با توجه به مساعد شدن شرایط جوی برای طغیان آفت شته(شته مومی و روسی) و ریزش سن غلات كشاورزان نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با مشورت با كارشناسان جهاد كشاورزی نسبت به مبارزه به جز در روز های شنبه و یكشنبه به علت بارش باران و وزش بادكشاورزان گندم كار، جو كار و كلزاكار نسبت به مصرف تركیبات كودی حاوی اسید هیومیك به همراه كود اوره به صورت كودآبیاری تا پیش از مرحله ساقه رفتن گیاه به جز در ایام شنبه و یكشنبه به علت بارش باران و وزش بادزنبورداری: انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دماییهماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش هادامداری و مرغداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به كاهش دمااستان های فارس، بوشهر و هرمزگان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در ایام جمعه و شنبه به علت بارش باران و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دماییغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كشمبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیریبا توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغاتانجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت كاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای تغذیه باغات (مركبات و....) جهت افزایش رشد ثانویه به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در ایام جمعه و شنبه به علت بارش باران و وزش بادمبارزه با بیماری شانكر و بیماری های قارچی و باكتریایی در درختان میوه سردسیری با تركیبات مسی به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در ایام جمعه و شنبه به علت بارش باران و وزش بادكودهی نخیلات با كود سولفات آمونیوم به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در ایام جمعه و شنبه به علت بارش بارانهرس خشكه بری درختان مثمر و غیر مثمر اقدام و نابودی شاخه های آلوده و آفت زدهتنه نهال ها و درختان جوان و پاجوش های خرما جهت حفاظت از خطر سرما با پوشش مناسب گونی یا نایلون پوشانده شود.زراعت: مصرف كودشیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم غلات پیش از آغاز بارش در نیمه شمالی فارس و بوشهرخودداری از آبیاری مزارع به علت وجود بارش در نیمه شمالی فارس و بوشهرمبارزه با علف های هرز باریك برگ در مزارع كلزا در ساعات گرم روز به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در ایام جمعه و شنبه به علت بارش باران و وزش بادكلزاكاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع كلزا با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در ایام جمعه و شنبه به علت بارش باران و وزش باددامداری و مرغداری: كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به نوسانات دماییزنبورداری: تغذیه كلونی های زنبورعسل با خمیر شیرین و كیك گردههماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش هااستان های ایلام و خوزستان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز جمعه و شنبه به علت بارش باران و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دماییمحافظت از گلخانه ها و نهال های جوانجمع آوری كلیه میوه و محصولات قابل برداشت در باغاتجمع آوری مركبات ریخته شده و رسیده باغات مركباتغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كشجمع آوری چینش اول كلیه سبزی و صیفی جات به منظور ظهور گل های ثانویه و به ثمر رسیدن محصول بهارهزراعت: مصرف كودشیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم غلات پیش از آغاز بارشخودداری از آبیاری مزارع به علت وجود بارشكنترل بیماری زنگ زرد گندم در روز جمعه و شنبه به علت بارش باران و وزش بادمحلول پاشی اسید آمینه پتاسیمی در مزارع گندم و كلزا در روز جمعه و شنبه به علت بارش باران و وزش بادبررسی زهكش مزارع تا پیش از آغاز بارش در روز جمعهسرویس دستگاه ها و كمباین ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینه از هم اكنون در استان خوزستان دامداری و مرغداری: كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به نوسانات دماییزنبورداری: انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دماییهماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش هاپرورش آبزیان: تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به نوسانات دماییحوضچه های پرورش ماهی نسبت به هوادهی و تغذیه آبزیان به منظور حداكثر برداشت اقدام نمایند.1396/12/24
18:53:27
5.0 / 5
4635
تگهای خبر: آب , دستگاه , كشاورزی , محصولات
این پست نت واش را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
نت واش : کارواش اینترنتی

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است